Výpůjční řád

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Výpůjční řád knihovny je vypracován na základě zřizovací listiny ze dne 1.7.2001 a na základě zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1. POSLÁNÍ A ČINNOST KNIHOVNY

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) je zřízena poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

Čl.2. SLUŽBY KNIHOVNY

BEZPLATNÉ SLUŽBY KNIHOVNY
– absenční i prezenční výpůjčky dokumentů (knihy, časopisy)
– besedy
– ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
– zprostředkování informačních služeb

PLACENÉ SLUŽBY
– registrace čtenářů
– výpůjčky knih, které nevlastníme ve zdejším fondu, z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby podle § 14 KZ, vyhlášky MK č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR
– rezervování požadovaných titulů
– přístup na Internet
– prodej vyřazených knih
– možnost instalace reklamy pro sponzory na budově knihovny, na přebalech knih apod.

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Čl. 3 REGISTRACE UŽIVATELE

 • Čtenářem se může stát každý občan ČR, který po předložení občanského průkazu vyplní přihlášku do knihovny a svým podpisem se zaváže dodržovat všechna ustanovení výpůjčního řádu.
 • Přihláška dětí do 15 let musí být podepsána jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem, který ručí za úhrady výpůjční služby včetně případných úhrad při porušení výpůjčního řádu. – Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním č. 00017036/001.
  Tyto údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Směrnice o ochraně osobních údajů v knihovně je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A PRÁVA UŽIVATELŮ KNIHOVNY

 • Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.
 • Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Není tím však zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Čl. 5 POKYNY PRO VYUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

 • Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat pouze na diskety zakoupené v knihovně.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace PC, které by mohly mít vliv na provoz počítače.
 • Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží
  výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům.
  Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, distribuovat (ani
  v počítačové síti) prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat
  (zákon č.121/2000 Sb.)
 • Internet je zdarma 30 min. denně pro čtenáře s platnou registrací, po předložení čtenářské legitimace. Delší využití Internetu je hrazeno podle ceníku.
 • V knihovně je možné využívat wifi připojení za shodných podmínek

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Čl. 6 ROZHODNUTÍ O PŮJČOVÁNÍ
Mimo knihovnu si může čtenář půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.2 tohoto KŘ s výjimkou těchto dokumentů:

 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy(porušení autorských práv – zákon č. 121/200 Sb., šíření fašistické, pornografické apod. literatury – které byly vypůjčeny z jiných knihoven s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

Čl. 7 POSTUPY PŘI PŮJČOVÁNÍ

 • Každý čtenář obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při půjčování a vracení knih. Případnou ztrátu průkazu a změny adresy nebo školy je povinen okamžitě hlásit. Při vstupu do knihovny se každý návštěvník musí prokázat čtenářskou legitimací nebo se ohlásit u knihovnice.
 • Před převzetím výpůjčky si čtenář ověří dokument a případné závady ihned nahlásí. Čtenář svým podpisem potvrdí výpůjčku z jiné knihovny (MVS), z příruční knihovny a výpůjčku dokumentu jehož pořizovací hodnota byla vyšší než 500,-Kč.
 • Ve výjimečných případech lze zapůjčit drahé tituly mimo knihovnu za předpokladu, že čtenář složí v knihovně zálohu (proti potvrzení), jejíž výše závisí na uvážení pracovníka knihovny.
  Při nedodržení výpůjční doby záloha propadne ve prospěch knihovny .
 • Čtenář může ústně požádat o rezervaci knihy.
  Požadavek bude knihovnicí zaznamenám v PC.

ČL.8 VÝPŮJČNÍ LHŮTY

 • Výpůjční doba je zpravidla 1 měsíc.
 • Na žádost čtenáře může knihovna výpůjční dobu prodloužit bez nároků na sankční poplatky před jejím uplynutím a to i telefonicky nebo e-mailem, max. však 3x.
 • V odůvodněných případech lze povolit novou výpůjčku dokumentu, ale jen po jeho předložení. Jestliže je však titul požadován dalším čtenářem, nemůže být výpůjční doba prodloužena.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 9 VRACENÍ VYPŮJČENÉHO DOKUMENTU
Uživatel je povinen vrátit dokument v takovém stavu v jakém si jej půjčil.
V případě poškození dokumentu je povinen uhradit náklady na opravu ,
popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Čl.10 PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ PRO PŮJČOVÁNÍ MIMO KNIHOVNU

 • Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů o půjčování věcí.
 • Počet výpůjček knih a časopisů, které se realizují na jeden čtenářský průkaz a výpůjční období, se řídí podle aktuálních možností knihovního fondu – nejvýše však 10 titulů.
 • Při první návštěvě knihovny si může čtenář půjčit nejvýše 3 tituly.
 • Průkaz je nepřenosný
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Odpovídá za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčený.
 • Čtenář, který nevrátí knihy ve stanoveném termínu, uhradí poplatky za nedodržení výpůjčního řádu podle platného sazebníku.
 • Jestliže uživatel ani po upomenutí nevrátí dokumenty bude se vracení vymáhat právní cestou.
 • Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. POSTIHY NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Čl. 11 ZTRÁTY A NÁHRADY
S knihami musí čtenář zacházet šetrně. Zjištěnou závadu je povinen hlásit knihovnici, jinak bude škodu hradit sám. Při náhradě poškozené, zničené nebo ztracené knihy se postupuje podle rozhodnutí knihovníka jedním z následující způsobů:

Čtenář:
a. poskytne knihovně knihu téhož titulu i vydání a ve vazbě přiměřeně stejné hodnoty
b. nahradí knihu stejným titulem, ale jiného vydání
c. jestliže náhrada není možná bodle bodů a,b platí čtenář po dohodě s knihovnicí smluvní sankci ve výši několikanásobku pořizovací ceny dokumentu, minimálně však 100,- Kč
d. čtenář zaplatí i další poplatky vyplývající ze sazebníku

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem , který je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 12 POPLATKY ZA PŘESTUPKY PROTI KNIHOVNÍMU ŘÁDU
Poplatek z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem,
který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadne-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Vrácení dokumentů vymáhá knihovna písemnými upomínkami.
Po 3 bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
Za vystavení duplikátu si knihovna účtuje manipulační poplatek.

ČL.13 NÁHRADA VŠEOBECNÝCH ŠKOD
Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, §442 ods. 2.)
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny. Nedílnou součástí KŘ je ceník placených služeb a poplatků.
Tento KŘ platí od 1.1.2013 na dobu neurčitou.

V Hořovicích 1. 1. 2013
Eva Škvárová – vedoucí knihovny

Rozšíření služeb od 1. 1. 2015

Půjčování audioknih podle platných pravidel. (pravidla)(seznam)
Snížený poplatek 40,- / 3 měsíce, 130,-/ rok pro čtenáře starší 60 let
Rozšíření služeb – skenování v rámci práce na PC
(30 min. zdarma pro registrované čtenáře, ostatní
20,- Kč/ 30 min.)
Pravidelné půjčování každou poslední sobotu v měsíci
Omezení při půjčování – na dětskou legitimaci lze půjčit max. 2 tituly z dospělého oddělení.
Pravidla pro půjčování zvukových dokumentů

 1. Zvukový dokument je chráněné dílo hudební, literární, dramatické a jiné, požívající na území České republiky ochranu podle autorského zákona.
 2. Uživateli/čtenáři vznikne jeho zapůjčením právo pro dočasné užívání zvukového záznamu pro soukromé využití.
 3. Zvukové dokumenty se půjčují bezplatně a to pouze registrovaným čtenářům.
 4. Pro absenční půjčování (domů) lze půjčit pouze ty tituly, u kterých uplynula zákonem stanovená lhůta 9 měsíců od vydání či zkatalogizování, tzv. odkladná lhůta pro absenční půjčování.
 5. Zájemce o výpůjčku zvukového dokumentu podepíše Pravidla půjčování, čímž se zavazuje k jejich dodržování a zároveň šetrnému zacházení s vypůjčeným dokumentem. U dětí do 15 let podepisují Pravidla půjčování jejich zákonní zástupci.
 6. Absenčně (domů) je možné si půjčit max. 2 kusy audioknih.
 7. Výpůjční doba audioknih je 4 týdny a výpůjčku nelze prodloužit.
 8. Zvukové dokumenty, které ještě podléhají odkladné lhůtě, si mohou absenčně (domů) zapůjčit pouze zdravotně postižení občané (nevidomí a slabozrací) po předložení průkazu ZTP.
 9. V případě prezenční výpůjčky (v prostorách knihovny) lze dokumenty přehrávat pouze na PC knihovny, ne na vlastních technických zařízení.
 10. V případě ztráty nebo poškození zvukového dokumentu se postupuje podle odstavce IV/ čl. 11 Ztráty a náhrady Knihovního řádu.

Seznam audioknih v knihovně v Hořovicích
*Pro absenční půjčování (domů) lze půjčit pouze ty tituly, u kterých uplynula zákonem stanovená lhůta 9 měsíců od vydání či zkatalogizování, tzv. odkladná lhůta pro absenční půjčování. Díla bez data lez půjčit hned.

Seznam audioknih