STANOVY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE HVH 2020

Hořovice Václava Hraběte 2020

XIV. bienále literární soutěže v oboru prózy a poezie

 

 

Stanovy LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

 

 

Článek I.

Poslání soutěže

 

1)  Hořovice Václava Hraběte je literární soutěž v oboru poezie a prózy (dále jen soutěž). Soutěž je inspirována osobou básníka Václava Hraběte, který v Hořovicích studoval na gymnáziu a žil v nedalekých Lochovicích.

 

2)  Cílem a posláním soutěže je vyhledávat talentované mladé autory a umožnit jim vzájemnou konfrontaci.

 

 

Článek II.

Organizátor soutěže

 

1)  Soutěž vyhlašuje Městské kulturním centrum Hořovice (dále jen organizátor), spolu s Gymnáziem Václava Hraběte a městem Hořovice.

 

2)  Obsahovou náplň soutěže a seminářů, včetně organizace setkání mladých literátů, zajišťuje MKC Hořovice.

 

3)  MKC Hořovice je rovněž pověřeno přípravou doprovodných kulturních pořadů a dalších akcí na dny setkání mladých literátů.

 

4)  Organizátor informuje veřejnost jak o vyhlášení soutěže, tak i o výsledcích jednotlivých ročníků prostřednictvím sdělovacích prostředků a internetu https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/

 

5)  Organizátor jmenuje pro hodnocení soutěžních prací a vyhlášení výsledků soutěže odbornou porotu, nejpozději do uzávěrky soutěže. Organizátor může jmenovat též čestné členy poroty.

 

6)  Přihlášky a soutěžní práce je nutné zaslat nejpozději do 15.3.2020 na e-mail: mkc@mkc-horovice.cz

 

Další písemný kontakt nebo telefonické dotazy je možné realizovat i po tomto termínu na adrese MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice, na výše uvedeném e-mailu nebo na tel. č. +420 603 199 304

 

 

Článek III.

Záštita soutěže

 

1)  Odbornou literární záštitu soutěže přebírá České centrum mezinárodního PEN klubu a redakce časopisu HOST.

 

 

Článek IV.

Podmínky soutěže

 

1)  Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud knižně nepublikoval.

 

2)  Účastník soutěže vyplní přihlášku, kterou zašle spolu se soutěžní prací v oboru poezie a prózy. Je možné soutěžit současně v obou oborech.

 

3)  V oboru próza jde o povídku, ukázku z novely či románu, nejvíce však 5 stran.

V oboru poezie maximálně 5 básní, v celkovém rozsahu do 5 stran.

Téma je volné pro oba obory.

 

4) Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 15.3.2020 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2020″ a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce.

 

5)  Názvy a počty zaslaných prací musí souhlasit s názvy a počty prací uvedených v přihlášce.

 

6)  Nebude-li soutěžní práce splňovat výše uvedené podmínky, bude ze soutěže vyřazena.

 

7)  Soutěžní práce se nevracejí a organizátor si vyhrazuje právo je otisknout v úplné nebo zkrácené podobě ve Sborníku HVH.

 

8)  Účastník soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů a s jejich zařazením do databáze soutěžících.

 

 

Článek V.

Hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže

 

1)  Odborná porota předloží organizátorovi výsledek svého hodnocení a stanoví pořadí na prvních třech místech v každém oboru, které budou odměněny finanční částkou a věcnými cenami.

 

Výše peněžité odměny:

 

obor poezie                              obor próza

  1. místo – 5.000 Kč         1. místo – 5.000 Kč
  2. místo – 3.000 Kč         2. místo – 3.000 Kč
  3. místo – 2.000 Kč         3. místo – 2.000 Kč

 

2)  Porota může vybrat v každém oboru maximálně dalších sedm autorů.

 

3)  Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne za účasti veřejnosti.

 

 

Článek VI.

Kalendář soutěže

 

1)  Organizátor vyhlašuje soutěž dne 27.11.2019, s uzávěrkou soutěže 15.3.2020.

 

2)  Organizátor oznámí jmenované členy poroty při setkání účastníků soutěže v Hořovicích a zahájení bienále

 

Hořovice Václava Hraběte 2020.

 

3)  Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci kulturního programu v sobotu 25.4.2020.

 

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 

1)  Stanovy jsou veřejnou listinou, kterou může získat každý, kdo o ni požádá.

 

2)  Organizátor je oprávněn provést před vyhlášením nového ročníku úpravy stanov.

 

3)  Stanovy nelze měnit v průběhu trvání soutěže.

 

 

 

Organizátor soutěže:                Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice

 

Záštita nad realizací soutěže:   Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice