Pro čtenáře

Důležité výňatky z knihovního řádu pro uživatele knihovnických a informačních služeb

Registrace uživatele:

 • Čtenářem se může stát každý občan ČR, který po předložení občanského
  průkazu vyplní přihlášku do knihovny a svým podpisem se zaváže dodržovat všechna ustanovení výpůjčního řádu
 • Přihláška dětí do 15 let musí být podepsána jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem, který ručí za úhrady výpůjční služby včetně případných úhrad při porušení výpůjčního řádu
 • Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě
  registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním č. 00017036/001. Tyto údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Směrnice o ochraně osobních
  údajů v knihovně je přílohou tohoto KŘ.

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka
 • Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření může být dočasně nebo trvale
  zbaven práva používat služeb knihovny. Není tím však zbaven odpovědnosti
  za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému
  knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně
 • Uživatel může kopírovat pouze na diskety zakoupené v knihovně
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace PC,
  které by mohly mít vliv na provoz počítače
 • Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry
 • Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, distribuovat
  (ani v počítačové síti) prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č.121/2000 Sb.)