Výpůjční řád

KNIHOVNA IVANA SLAVÍKA HOŘOVICE
Tel.: 311 512 564, 603 199 304, e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz
http://www.mkc-horovice.cz

VÝPŮJČNÍ ŘÁD
Výpůjční řád knihovny je vypracován na základě zřizovací listiny MKC Hořovice ze dne 1. 7. 2017 a na základě zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1. Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon). Je zřízena poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona. Je evidována jako veřejná knihovna u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 1601/2002. Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí z Knihovny Jana Drdy v Příbrami.

Čl. 2. Služby knihovny
 absenční i prezenční výpůjčky dokumentů (knihy, časopisy, audioknihy)
 registrace čtenářů
 výpůjčky knih, které nevlastníme, z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby podle § 14 KZ, vyhlášky MK č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR
 rezervování požadovaných titulů
 besedy
 ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 zprostředkování informačních služeb
 práce na PC offline (možnost využití Libre Office pro přepis textu)
 přístup na Internet
 prodej vyřazených knih
 možnost instalace reklamy pro sponzory na přebalech knih apod.

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB
Čl. 3 Registrace čtenáře
Čtenářem se může stát každý občan ČR. Po předložení občanského průkazu knihovnice zapíše údaje o čtenáři do PC a vytiskne přihlášku, kterou čtenář podepíše. Podpisem se zavazuje dodržovat všechna ustanovení výpůjčního řádu. Přihláška dětí do 15 let musí být podepsána jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem, který ručí za úhrady výpůjční služby včetně případných úhrad při porušení výpůjčního řádu.
Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje čtenářů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním č. 00017036/001. Tyto údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Směrnice o ochraně osobních údajů v knihovně.

Čl. 4 Základní povinnosti a práva čtenářů knihovny
Čtenáři jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Není tím však zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky
Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Čtenáři je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. Čtenář nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace PC, které by mohly mít vliv na provoz počítače. Dále je čtenář plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, distribuovat (ani v počítačové síti) prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č.121/2000 Sb.). V knihovně je možné využívat wi-fi připojení za podmínek shodných s využitím PC a Internetu.

III. Výpůjční řád
Čl. 6 Rozhodnutí o půjčování
Mimo knihovnu si může čtenář půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 2 tohoto KŘ s výjimkou těchto dokumentů:
 kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv – zákon č. 121/200 Sb., šíření fašistické, pornografické apod. literatury)
 které byly vypůjčeny z jiných knihoven s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

Čl. 7 Postupy při půjčování

Každý čtenář obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při půjčování a vracení knih. Průkaz je nepřenosný. Případnou ztrátu průkazu a změny adresy nebo školy je čtenář povinen okamžitě hlásit. Při vstupu do knihovny se každý návštěvník musí prokázat čtenářskou legitimací nebo se ohlásit u knihovnice.

Čtenář si při půjčování musí knihu nebo jiný dokument prohlédnout a je-li zjevně poškozen, ohlásit to ihned knihovnici.
Ve výjimečných případech lze zapůjčit drahé tituly (pořizovací cena vyšší než 1000,-Kč) mimo knihovnu za předpokladu,
že čtenář složí v knihovně vratnou zálohu, jejíž výše závisí na uvážení knihovnice. Při nedodržení výpůjční doby záloha propadne ve prospěch knihovny.

Čtenář může požádat o rezervaci knihy. Požadavek bude knihovnicí zaznamenaný v PC. O uskutečněné rezervaci je čtenář vyrozuměn sms nebo emailem. Zamluvený titul si musí čtenář vyzvednout nejpozději do 14 dnů od oznámení, jinak bude dokument poskytnut dalším čtenářům.

Čl. 8 Výpůjční lhůty
Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Na žádost čtenáře může knihovnice výpůjční dobu prodloužit bez nároků na sankční poplatky před jejím uplynutím a to i telefonicky nebo emailem max. však 3x. Po 100 dnech od zapůjčení titulu nastane zablokování čtenářského konta (nelze půjčit další dokumenty). V odůvodněných případech lze povolit novou výpůjčku dokumentu, který je půjčený déle než 100 dnů, ale jen po jeho předložení. Jestliže je však titul požadován dalším čtenářem, nemůže být výpůjční doba prodloužena. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 9 Vracení vypůjčeného dokumentu
Čtenář je povinen vrátit dokument ve stanové lhůtě a v takovém stavu v jakém si jej půjčil. V případě poškození dokumentu je povinen uhradit náklady na opravu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Čl. 10 Práva a povinnosti čtenářů pro půjčování mimo knihovnu
Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí – oddíl 2 výpůjčka. Počet výpůjček knih a časopisů, které se realizují na jeden čtenářský průkaz a na jedno výpůjční období, se řídí podle aktuálních možností knihovního fondu – max. však 10 titulů. Na dětskou legitimaci lze půjčit pouze 2 tituly z odd. pro dospělé. Při první návštěvě knihovny si může čtenář půjčit nejvýše 3 tituly.
Čtenář musí chránit vypůjčené knihovní dokumenty před poškozením, ztrátou, neznehodnocovat je (např.: podtrháváním, vpisováním), nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě. Jestliže čtenář ani po upomenutí nevrátí dokumenty, bude se vracení vymáhat právní cestou. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

IV. POSTIHY NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU
Čl. 11 Ztráty a náhrady
Čtenář nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen uhradit náklady na opravu nebo zajistit náhradu tohoto knihovního dokumentu. Při náhradě poškozené, zničené nebo ztracené knihy se postupuje podle rozhodnutí knihovnice, jedním z následujících způsobů:
a. poskytne knihovně knihu téhož titulu i vydání a ve vazbě přiměřeně stejné hodnoty
b. nahradí knihu stejným titulem, ale jiného vydání
c. jestliže náhrada není možná podle bodů a, b platí čtenář pořizovací cenu dokumentu, min. však 100,- Kč + sankční poplatek. V případě časopisů je nutné zaplatit pořizovací cenu časopisu.
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

Čl. 12 Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu
Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadne-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
Vrácení dokumentů vymáhá knihovna upomínkami, z toho třetí upomínka je posílána doporučeně na adresu čtenáře, v případě dětského čtenáře zákonnému zástupci. Po 3 bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
Při ztrátě čtenářské legitimace je čtenář povinen požádat o vystavení duplikátu.
Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 13 Náhrada všeobecných škod
Čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle platného občanského zákoníku §2969 odst. 2.)
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
Nedílnou součástí KŘ je Ceník placených služeb a poplatků. Dodatek o půjčování zvukových titulů.
Ruší se KŘ z. 1. 1. 2015. Tento KŘ platí od 1. 8. 2017 na dobu neurčitou
V Hořovicích 31. 7. 2017

Mgr. Přemysl Landa
ředitel MKC Hořovice

Ceník

Příloha č.1 Knihovního řádu Knihovny Ivana Slavíka

Registrační poplatky

Čtvrtletně Ročně
Děti do 15 let 30,- Kč 100,- Kč
Dospělí čtenáři 60,- Kč 200,- Kč
Studenti *, čtenáři nad 60 let, ZTP** 40,- Kč 130,- Kč

* po předložení dokladu o studiu,  ** po předložení dokladu ZTP

 

Placené služby

MVS* * *  

100,- Kč

(náklady spojené s poštovným při odeslání+poštovné, které si fakturuje zasílající knihovna. Cena může být upravena dle skutečných nákladů)

Rezervace 5,- Kč
Tisk, kopírování text černobíle/ stránka formát A4 – 2,- Kč
Tisk, kopírování foto černobíle/ stránka formát A4 – 3,- Kč
Tisk, kopírování text černobíle/ stránka formát A3 – 5,- Kč
Tisk, kopírování foto černobíle/ stránka formát A3 – 7,- Kč
Tisk, kopírování barevně/ stránka formát A4 – 22,- Kč
Tisk, kopírování barevně/ stránka formát A3 – 35,- Kč
Internet zdarma (v případě, že uživatel využívá PC zdarma déle než 30 minut nebo čeká – li na PC další zájemce, může být knihovnicí požádán o ukončení práce)
Práce na PC v režimu offline(bez připojení k Internetu), využití Libre office  

25,- Kč/ 30 min.

 

Skenování zdarma v rámci práce na PC

 *** meziknihovní výpůjční služba

Sankční poplatky

Ztráta průkazu 20,- Kč
Poškození nebo ztráta knihy cena titulu (min. 100,- Kč )  + 100 Kč manipulační poplatek
Poškození nebo ztráta časopisu cena titulu

 

Pozdní vracení vypůjčených titulů

Počet dní

od konce výpůjční doby

Částka/ titul Manipulační poplatek
1. upomínka 1 den 3,- Kč 10,- Kč
2. upomínka 21 dní 10,- Kč 10,- Kč
3. upomínka 41 dní 20,- Kč 50,- Kč

Příloha č. 1 platí od 1. 8. 2017

PRAVIDLA PRO PŮJČOVÁNÍ ZVUKOVÝCH DOKUMENTŮ
Příloha č. 2 Knihovní řádu Knihovny Ivana Slavíka v Hořovicích
1. Zvukový dokument je chráněné dílo (hudební, literární, dramatické a jiné, požívající na území České republiky ochranu podle autorského zákona.
2. Čtenáři vznikne jeho zapůjčením právo pro dočasné užívání zvukového záznamu pro soukromé využití.
3. Zvukové dokumenty se půjčují bezplatně a to pouze registrovaným čtenářům.
4. Pro absenční půjčování (domů) lze půjčit pouze ty tituly, u kterých uplynula zákonem stanovená lhůta 9 měsíců od vydání či zkatalogizování, tzv. odkladná lhůta pro absenční půjčování.
5. Absenčně (domů) je možné si půjčit pouze 2 kusy audioknih.
6. Výpůjční doba audioknih je 4 týdny a výpůjčku nelze prodloužit.
7. Zvukové dokumenty, které ještě podléhají odkladné lhůtě, si mohou absenčně (domů) zapůjčit pouze zdravotně postižení občané (nevidomí a slabozrací) po předložení průkazu ZTP.
8. V případě prezenční výpůjčky (v prostorách knihovny) lze dokumenty přehrávat pouze na PC knihovny, ne na vlastních technických zařízení.
9. V případě ztráty nebo poškození zvukového dokumentu se postupuje podle odstavce IV/ čl. 11 Ztráty a náhrady Knihovního řádu Knihovny Ivana Slavíka.
Příloha č. 2 platí od 1. 1. 2015

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍSTUPU NA VEŘEJNÝ POČÍTAČ
Příloha č. 3 Knihovní řádu Knihovny Ivana Slavíka v Hořovicích
1. Uživatel počítače v Knihovně Iva Slavíka v Hořovicích (dále „knihovna“) je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jeho ustanovení.
2. Počítače jsou přístupné registrovaným čtenářům knihovny i jednorázovým neregistrovaným uživatelům v prostorách budovy knihovny a v otevírací době pro veřejnost.
3. Služby internetu mohou v knihovně využívat všichni návštěvníci zdarma.
4. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s internetem.
5. U počítačů je zakázána konzumace jídla i pití
6. Uživatel si může předem objednat užívání veřejného počítače osobně nebo telefonicky. Doba prodlení je maximálně 10 minut.
7. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.
8. Případný výpadek sítě nebo jiné nestandardní chování počítače je uživatel povinen bez prodlení ohlásit pracovníkovi knihovny.
9. Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel nahrávat pouze na externí disky s USB a to pro vlastní potřebu. Je povinen s nimi nakládat podle ustanovení autorského zákona.
10. Informace získané z internetu je možno vytisknout za poplatek, stanovený Ceníkem knihovny (příloha č. 1 KŘ).
11. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickou, pornografickou, rasistickou nebo fašistickou tématikou.
12. Je zakázáno provozování počítačových her. Výjimku povoluje knihovnice.
13. U jednoho počítače mohou pracovat zároveň nejvýše 2 uživatelé. Uživatel má právo pracovat na počítači nepřetržitě 30 minut. Tato doba může být prodloužena pouze v případě, že na počítač nečeká další zájemce.
14. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny konajících službu v příslušném oddělení.
15. Knihovna Ivana Slavíka nenese odpovědnost za informace a data získaná ze sítě internet.
16. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny uživateli přístup k veřejnému počítači zakázat.
17. V případě prokazatelného poškození zařízení nebo software je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.
Příloha č. 3 platí od 1. 8. 2017

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BIBLIOBOXU

Příloha č. 4  Knihovního řádu Knihovny Ivana Slavíka v Hořovicích

  1. Bibliobox slouží k vracení knihovních jednotek v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny.
  2. Knihy a časopisy se vhazují hřbetem napřed – méně se tak poškozují.
  3. Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z biblioboxu odepsat uživateli z jeho čtenářského konta následující pracovní den.
  4. Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny na čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny.
  5. Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
  6. Uživatel si může provedenou transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem.
  7. Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, společenské hry a audioknihy se vrací pouze při osobní návštěvě v knihovně.
  8. Bibliobox není určený k vkládání knižních darů nebo dokumentů půjčených v jiných knihovnách.

Příloha č. 4 platí od 25. 5. 2020